ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2565
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 2425 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  
      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

เรื่อง จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

ประจำปี พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2565  - กันยายน 2565)

 
 

 

                  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานราชการประจำปี พ.ศ.2565  ระยะเวลาปฏิบัติงานระหว่าง 2 พฤษภาคม 2565 – 30 กันยายน 2565  โดยกำหนดอัตราค่าจ้างในอัตราเดือนละ 8,000.-บาท / เดือน หรือ 300 บาท / วัน รายละเอียดดังนี้

         

กองสวัสดิการ

  1. จ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ฯ                 จำนวน  2 อัตรา

 

             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาศสอบราคาจ้างดังกล่าวดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                    4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  ณ วันที่ประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้

5.  นิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

6.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govemment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. เป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น ฯ หรือการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงาน

ในหน้าที่

 

  กำหนดยื่นเอกสารใบสอบราคาตั้งแต่วันประกาศ  จนถึงวันที่  2 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

                  

                     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารใบเสนอราคาและรายละเอียดอื่น ๆ  ได้ที่ งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์  ระหว่างวันที่   28 เมษายน 2565  ถึงวันที่  2 พฤษภาคม 2565  เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  หรือดูรายละเอียดได้ทาง www.Kukasinglocal.go.th และ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   043-201-740   ในวันและเวลาราชการ

                             

 

                             ประกาศ   ณ   วันที่      27 เมษายน   พ.ศ. ๒๕65

 

                                                   

 

                                   สวัสดิ์ อินธิแสง

 (นายสวัสดิ์ อินธิแสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์

 
ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์
วันที่ประกาศ : 2565-04-27
สาสน์จากผู้บริหาร

นางพยอม สิงห์นาแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
0640567243
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.172.111.71
คุณเข้าชมลำดับที่ 606,379

เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.