ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2565
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 2627 28 29
30 31 1 2 3 4 5
วันที่ 26 มกราคม 2565
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลทั่่วไปของ อบต.
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
คำขวัญ
โครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สายด่วนนายก
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างการบริหารงาน อบต.
ทำเนียบบุคคลากร อบต.คำนาดี
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บรหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลติดตามและประเมินผล
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชานชน ณ จุดบริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ซ่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน
มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทางทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
คู่มือประชาชน
งานพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัอจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
งานการเงิน
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2564
รายงานการกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ddd
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์บริการ
ห้องสมุดกฎหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมุดหน้าเหลือง
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ(Q&A)
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานปศุสัตว์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานสาธารณสุข
สำนักงานจัดหางาน จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานคลัง จ.ร้อยเอ็ด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Social Network
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ประกาศ โครงสร้างการจัดองค์กร
ข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
นโยบายหรือการตีความ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง
สัญญาสัมปทาน
มติคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลข่าวสารอื่น
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.87.250.158
คุณเข้าชมลำดับที่ 558,112

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.