ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
งานนโยบายและแผน
กฎหมายน่ารู้
งานพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานการเงิน
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2566
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
56 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
เว็บไซต์บริการ  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ข้อมูลทั่่วไปของ อบต.
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
วิสัยทัศน์
คำขวัญ
โครงสร้างการบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบฝ่ายสภา
สายด่วนนายก
โครงสร้างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ
ทำเนียบบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
โครงสร้างการบริหารงาน อบต.
ทำเนียบบุคคลากร อบต.คำนาดี
งานนโยบายและแผน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริหาร
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บรหาร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลติดตามและประเมินผล
แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชานชน ณ จุดบริการ
กฎหมายน่ารู้
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการรับเรื่องราวร้องทุกข์
แนวปฏิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ซ่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริต
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน
มาตรการป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทางทุจริต
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
คู่มือประชาชน
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
คู่มือประชาชนพลเมืองคุณภาพ
งานพัสดุ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนการจัดชื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัอจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
อบต.คืออะไร ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
งานการเงิน
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อบัญญัติฯประจำปี 2565
รายงานการกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ddd
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บไซต์บริการ
ห้องสมุดกฎหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
สมุดหน้าเหลือง
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ(Q&A)
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
กรมส่งเสริมการปกครอง
สำนักงานปศุสัตว์
สำนักงานประชาสัมพันธ์
ตำรวจภูธร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานท้องถิ่น จ.ร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานพัฒนาชุมชน
สำนักงานสาธารณสุข
สำนักงานจัดหางาน จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานคลัง จ.ร้อยเอ็ด
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Social Network
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ระบบ Back Office
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ประกาศ โครงสร้างการจัดองค์กร
ข้อบัญญัติที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
นโยบายหรือการตีความ
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิง
สัญญาสัมปทาน
มติคณะรัฐมนตรี
ข้อมูลข่าวสารอื่น
สาสน์จากผู้บริหาร

นางพยอม สิงห์นาแพง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
0640567243
การให้บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.214.216.26
คุณเข้าชมลำดับที่ 690,150

เครือข่ายของเรา

บริการออนไลน์
งานบริหารบุคคล
แบบสอบถาม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ร้องเรียนการทุจริต
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
Tel : 0-43501-847
Email : kumnadee_101@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.